NOUTĂŢI LEGISLATIVE

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 68/2020 din 14 mai 2020
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile

LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018
pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

HOTĂRÂRE nr. 915 din 3 noiembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi

ORDIN nr. 96 din 12 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016
pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

ORDONANŢĂ nr. 17 din 24 august 2016
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

ORDIN nr. 129 din 25 august 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă


ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSPECTORATELOR PENTRU SITUATII DE URGENTA

LEGE Nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare

HOTARÂRE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta

HOTARÂRE Nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

HOTARÂRE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

HOTARÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste

HOTARÂRE Nr. 259 din 31 martie 2005 privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Hotarâre nr. 547 din 09/06/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de protectie civila

Hotarâre nr. 1514 din 29/11/2005 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

LEGE Nr. 329 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

HGR 1648 din 30 august privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

ORDONANTA Nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

LEGE Nr. 363 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila

LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apãrarea împotriva incendiilor

ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta

ORDIN Nr. 370 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta

Regulament din 12/05/2005 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale

Ordin nr. 1134 din 13/01/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta

ORDIN nr. 247 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei

PREVENIRE REGLEMENTARI

Hotararea nr. 915/03.11.2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv al limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati

Ordin nr. 1422 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera

Ordin nr. 236 din 2 octombrie 2012 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Lista expertilor tehnici atestati

Lista verificatorilor de proiecte atestati

Lista auditorilor desemnaţi pentru efectuarea auditului de supraveghere la persoanele autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor

Lista cu persoanele fizice autorizate pentru desfasurarea activitatilor de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu

Lista cu persoanele juridice autorizate pentru desfasurarea activitatilor de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu

Lista cu detinatorii brevetului de pompier specialist

Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor

Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor

Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile

Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de termoprotecţie

Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de instalarea şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Lista laboratoarelor autorizate pentru incercari la foc

Lista organismelor desemnate pentru atestarea conformitatii produselor

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare (format .pdf)

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze (format .pdf)

Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii (format .pdf)

PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior (format .pdf)

LEGE nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004

ORDIN nr. 1.240 din 5 decembrie 2005 privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundatii

Ordinul inspectorului general al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă nr. 779 IG / 19.07.2010 pentru aprobarea Procedurii de avizare a metodelor/procedurilor de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu(format pdf)

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor (format .pdf)

Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 673 din 9 decembrie 2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009 – 2012 (format .pdf)

Hotararea nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, modificată cu Hotărârea Guvernului nr. 37/2006 (format .pdf)

Ordinul inspectorului general al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă nr. 607 IG din 07.03.2006 pentru aprobarea procedurii privind avizarea materialelor cu caracter de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă – EXTRAS (format .pdf)

Ordin nr. IG 711 / 02.03. 2009 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu (format .pdf)

Ordinul nr. 1124/IG din 26.05.2008 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala în ocupatia de ”cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor” (format .pdf)

Ordinul inspectorului general nr. 1045/I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice (format .pdf)

ORDIN nr. 210 din 21/05/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

ORDIN nr. 164 din 01/03/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu (format .pdf)

ORDIN nr. 163 din 28/07/2007 pentru pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva incendiilor

ORDIN nr. 160 din 23/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta

HOTARARE nr. 160 din 14/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private

ORDIN nr. 132 din 29/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor

ORDIN nr. 106 din 09/01/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

HOTARARE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare

ORDIN nr. 1474 din 12/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta

ORDIN nr. 1436 din 18/09/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si alte organe ale administratiei publice centrale

ORDIN nr. 1433 din 15/09/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila

ORDIN Nr. 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta – abroga – D.G.P.S.I. – 002

ORDIN Nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încarcari electrostatice – D.G.P.S.I.-004

ORDIN Nr. 373 din 12 august 2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului national de standardizare

ORDIN Nr. 542 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

ORDIN Nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate în vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale

ORDIN Nr. 440 din 14 iulie 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la echipamente sub presiune

Ordin nr. 463 din 21/07/2004 privind modificarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, „Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003

ORDIN Nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

ORDIN Nr. 476 din 14 septembrie 2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive

ORDIN Nr. 477 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

Ordin nr. 1822/2004 din 07/10/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

ORDIN Nr. 713 din 21 octombrie 2004 privind modificarea unor prevederi din anexa nr. 1 „Norme tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

ORDIN Nr. 720 din 26 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune (format .pdf)

ORDIN Nr. 2132 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

ORDIN Nr. 2134/460 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii

ORDIN Nr. 806 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004

ORDONANTA Nr. 19 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

Ordin nr. 254/2005 din 21/02/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzand organismele recunoscute in domeniul produselor pentru constructii

Ordin nr. 270/2005 din 22/02/2005 privind aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii

Procedura din 22/02/2005 de evaluare si desemnare a organismelor autorizate sa elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii

Ordin nr. 271/2005 din 22/02/2005 privind aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii

Procedura din 22/02/2005 de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale in domeniul produselor pentru constructii

ORDIN Nr. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu

Ordin nr. 1134 din 13/01/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste

ORDIN nr. 99/N/2 din 2 iulie 1997privind aprobarea Normativului experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilena, indicativ I.6. PE-97

Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de aparare în cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren

NORMATIV din 28 aprilie 2006
pentru asigurarea indeplinirii cerințelor privind siguranţa în exploatare şi securitatea la incendiu pentru instalatiile care produc sau utilizeaza acetilena

ORDIN nr. 2.741 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7-2011

Regulament din 22/03/2004 pentru acordarea licentei provizorii în sectorul gazelor naturale

Decizie nr. 1.342 din 22 octombrie 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

ORDIN nr. 1.558 din 26 august 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea cladirilor de locuit si social-culturale (format .pdf)

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de apa si canalizare (format .pdf)

Reglementari tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor termice, conditionarea aerului, gaze (format .pdf)

Reglementari tehnice privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii (format .pdf)

PROTOCOL privind pregatirea in domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul national preuniversitar si superior (format .pdf)

LEGE nr. 159 din 6 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

ORDIN nr. 269 din 4 martie 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.822/2004 si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 394/2004 (format .pdf)

INSTRUCȚIUNI PRIVIND INTERVENȚIA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

NameSizeHits
NameSizeHits
Interventia la accidente rutiere0.9 MiB456
VENTILARE CU PRESIUNE POZITIVA1.3 MiB1274